Home Magazyny THRASHER MAGAZINE SNEAK PEAK: OCTOBER 2017